Raport z prac pierwszej Konsultant Krajowej ds. psychoterapii za okres 12.2023-02.2024

Dziękuję wszystkim, którzy  mnie wspierali w realizacji zadań pierwszej Konsultant Krajowej ds. psychoterapii. Dziękuję za autentyczną życzliwość i poparcie. Dziękuję również tym, którzy mieli inne zdanie i wyrażali je wprost, w bezpośrednich rozmowach ze mną, z poszanowaniem zasad debaty publicznej i autentycznego szacunku.

Fakt, że wiele stowarzyszeń zadeklarowało współpracę lub wyraziło swoje poparcie, setki osób składały gratulacje, a ponad 1700 podpisało petycję z wnioskiem o kontynuację mojej pracy na forum Ministerstwa Zdrowia, przyjmuję z wdzięcznością jako wyraz uznania dla moich wieloletnich wysiłków na rzecz regulacji zawodu psychoterapeuty, integracji środowiska oraz budowania współpracy ponad podziałami. Odczuwam satysfakcję widząc, jak podejmowane przeze mnie działania umacniają pozycję psychoterapeutów. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie i współpracę.

Zadania pierwszej Konsultant Krajowej w dziedzinie psychoterapii

Działania Renaty Mizerskiej w roli pierwszej Konsultant w dziedzinie psychoterapii ogniskowały się wokół obowiązku uruchomienia procesów i stworzenia dokumentów spełniających wymogi Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (szczegóły poniżej). Zadania te zostały wskazane przez Ministra Zdrowia i obejmowały:

 1. opracowanie programu specjalizacji z uwzględnieniem 5 ścieżek szkolenia – pierwszego programu w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia”;
 2. opracowanie zasad uznawania dorobku zawodowego i naukowego w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia”;
 3. opracowane zasad akredytacji w CMKP podmiotów dla szkolących w trybie specjalizacji w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia „psychoterapia”;
 4. powołanie zespołów ekspertów CMKP;
 5. organizacja pierwszego i kolejnych państwowych egzaminów specjalizacyjnych we współpracy z Centrum Egzaminów Medycznych;
 6. nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego;
 7. opracowanie ramowego programu działania dla dziedziny;
 8. umożliwienie szkolenia specjalizacyjnego realizwowanego ze środków programu FERS (możliwość dofinansowania szkoleń w psychoterapii).

Ważnym etapem prac było zebranie informacji od konsultantów krajowych z dziedzin pokrewnych (psychoterapia dzieci i młodzieży, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna) w zakresie ich doświadczeń w realizacji specjalizacji, w zakresie rekomendowanego zakresu staży kierunkowych oraz kursów specjalizacyjnych stanowiących części tzw. bloku podstawowego oraz realizacji programów szkolenia objętych dofinansowaniem z funduszy POWER.

Innym ważnym obszarem był dialog z przedstawicielami ponad 30 stowarzyszeń na rzecz budowania koncyliacyjnych rozwiązań, uzgodnionych przez możliwie najszersze grono zainteresowanych psychoterapeutów, a wypracowane rozwiązania mieściły możliwie szeroko wszystkie podejścia mające potwierdzenie w praktyce i badaniach naukowych. Wprowadzenie specjalizacji w psychoterapii spotkało się z negatywną oceną. W rezultacie większość zarządów stowarzyszeń zadeklarowała odmowę współpracy z Ministerstwem w tej kwestii, zwłaszcza organizacje i osoby, które aktywnie dążyły do zmiany na stanowisku konsultanta krajowego. 

Kolejnym krokiem, planowanym na jesień 2024 r., była organizacja i przeprowadzenie pierwszego egzaminu specjalizacyjnego. W następnym roku do rozważenia pozostawało określenie momentu powołania konsultantów wojewódzkich, którzy stanową ważne wsparcie w działaniach konsultantów krajowych.

W sytuacji trwającego pilotażu w zakresie Centrów Zdrowia Psychicznego oraz wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030 Konsultant planowała pracę w szerokim zespole specjalistów w dziedzinie psychoterapii reprezentującym 5 grup podejść oraz współpracę z innymi specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym.

Zestawienie godzin i warunki współpracy z Ministerstwem Zdrowia

Renata Mizerska Konsultant Krajowa ds. psychoterapii w okresie od dnia 11 grudnia 2023 r. do dnia 26 lutego 2024 r. alokowała łącznie ponad 300 godzin, na które składa się:

 • w miesiącu grudniu od dnia powołania ponad 50 godzin;
 • w miesiącu styczniu 2024 ponad 120 godzin;
 • w okresie od 1 lutego 2024 do 26 lutego 2024 ponad 130 godzin.

Renata Mizerska realizując zadania pierwszej Konsultant Krajowej otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto 503,41 zł (słownie: pięćset trzy złote czterdzieści jeden groszy) w ramach umowy zlecenie.

Należy zauważyć, że pierwsza Konsultant Krajowa w dziedzinie psychoterapii nie posiadała do dyspozycji żadnych zasobów rzeczowych przekazanych przez ministerstwo, jako osoba niezależna nie korzysta również z zasobów innych podmiotów, wszystkie zadania w tym okresie wykonywała osobiście. 

Lista zadań zrealizowanych przez Renatę Mizerską w ciągu 11 tygodni
kadencji Konsultant Krajowej ds. psychoterapii

 1. Nawiązanie dialogu i współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi psychoterapeutów
  w celu realizacji pierwszego zadania stojącego przed każdym konsultantem nowo powołanej dziedziny ochrony zdrowia, w tym poprzez:
  1. korespondencję z zarządami stowarzyszeń i zarządami sekcji stowarzyszeń;
  2. organizację spotkań online dla ponad 30 stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów;
  3. poprowadzenie spotkania z 28 przedstawicielami zainteresowanych współpracą stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów;
  4. kontakty z przedstawicielami m.in.:
   • Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej;
   • Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego;
   • Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
   • stowarzyszeń zrzeszonych w Polskiej Radzie Psychoterapii (związek stowarzyszeń zrzeszający 14+2 stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów).
   • Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej;
   • Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej;
   • Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej;
   • Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii;
   • stowarzyszeń reprezentujących podejścia psychoanalityczne (grupa skupia 8 organizacji, w tym stowarzyszenia prowadzące szkolenia);
 2. Współpraca z innymi konsultantami z zakresu ochrony zdrowia w dziedzinach pokrewnych:
   • udział w spotkaniu w Poznaniu z Konsultant Krajową w dziedzinie psychoterapii dzieci
    i młodzieży;
   • udział w spotkaniu w Łodzi z Konsultantem Krajowym w dziedzinie psychiatrii;
   • udział w spotkaniu w Łodzi z Konsultant Krajową w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
   • kontakt telefoniczny:
    • Konsultant Krajową w dziedzinie psychologii klinicznej;
    • Konsultant Wojewódzką w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży;
    • Konsultantem Krajowym w dziedzinie psychiatri.
 3. Podjęcie działań dotyczących organizacji zespołu ekspertów z zakresu psychoterapii w celu realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia – opracowanie programu specjalizacji:
  1. udział w spotkaniu z dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  2. rozmowy z przedstawicielami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
  3. zainicjowanie i przeprowadzenie procesu wyłonienia kandydatów do zespołu ekspertów przez zainteresowane wspólną pracą środowiska reprezentujące 5 grup podejść w psychoterapii; przyjęta przez pierwszą Konsultant Krajową demokratyczna procedura zakładała dialog ze środowiskiem, które jest bardzo zróżnicowane i podzielone; również zaproponowanie pracy w 5 zespołach nieformalnych wspierających zespół ekspertów;
  4. przeprowadzenie rozmów z wyłonionymi kandydatami do zespołu ekspertów.
 4. Nawiązanie kontaktu z podmiotami szkolącymi w psychoterapii oraz podmiotami leczniczymi prowadzącymi psychoterapię:
  1. rozmowy z zainteresowanymi firmami szkolącymi w ramach podziału na 5 grup podejść;
  2. spotkanie z rektorem Uniwersytetu SWPS;
  3. rozmowy z kierownikami wybranych Centrów Zdrowia Psychicznego i Poradni Zdrowia Psychicznego.
 5. Udział w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty oraz spotkaniach dotyczących projektu ww. ustawy
 6.  Kontakty z mediami
  • udział w audycjach radiowych;

       

           Prowadzenie bieżącej korespondencji i spotkań z innymi interesariuszami, w tym:

  • Urzędem Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15
  • Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
  • Adeptami psychoterapii i psychoterapeutami, psychologami.
 1.  

Refleksje i podsumowanie mojej pracy jako Konsultant Krajowej
Dziękuję za zaufanie i wsparcie

Scroll to Top